Een cursus in wonderen workshop-serie

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

In deze serie workshops gaan we in op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma ‘Een cursus in wonderen’. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. Samen vormen de workshops een cursus over Een cursus in wonderen. De workshops kunnen ook los worden gevolgd.

De onderwerpen per workshop zijn als volgt, praktische informatie en een nadere beschrijving per workshop vind je daaronder:

 1. Introductie
 2. Het ego, echo uit het verleden
 3. De Heilige Geest, de stem voor liefde
 4. Mijn broeder, mijn verlosser
 5. Vergeving, vrij van veroordeling
 6. De wereld en het vinden van geluk 
 7. Speciale en heilige relaties

Bijeenkomst 1: Introductie

De Cursus is een spiritueel zelfstudieprogramma in boekvorm. Hij heeft tot doel haar cursisten te helpen bij het vinden van innerlijke vrede. Met die vrede ervaren we vanzelf liefde, in haar onvoorwaardelijke betekenis. Dit kunnen we beschouwen als ons natuurlijk erfgoed, ons 'thuis'.

Er is een omslag in denken nodig, van angst naar liefde. Deze omslag en de liefdevolle uiting daarvan noemt de Cursus 'het wonder'. Op allerlei manieren inspireert Een cursus in wonderen ons om de wereld zonder veroordeling waar te nemen. Hiermee vallen ook onze zelfoordelen weg. Het resultaat? Onvoorwaardelijke liefde voor anderen en onszelf. We herkennen gaandeweg de eenheid met elkaar en met God, onze liefdevolle oorsprong.

Vragen die in deze workshop aan bod komen zijn:

 • Wat is de achtergrond en globale boodschap van de Cursus?
 • Wat is behulpzaam om te weten bij het beoefenen van de Cursus?

Naar een video over deze bijeenkomst

Het is je vast al opgevallen dat dit een uiterst praktisch cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. Ik zou je niet vragen iets te doen wat jij niet kunt, en het is onmogelijk dat ik iets kan wat jij niet kunt. 
(ECIW T8.IX.8:1-2)

Bijeenkomst 2: Het ego, echo uit het verleden

Het ego is het deel van onze denkgeest dat op angst en onwaarheid is gebaseerd. Het ego-denken ligt aan de wortel van gevoelens van onvrede en alles wat hieruit voortkomt. Het geloof in veroordeling, zonde, schuld en straf ligt aan de basis van het ego. Het ego bestaat niet werkelijk, het bestaat uit alle illusies waarin we geloven door onze interpretatie van het verleden. We hebben op ieder moment de mogelijkheid om een andere keuze te maken dan wat het ego ons wil doen geloven. De Cursus leert ons om het ego te herkennen en te leren kiezen voor liefde in plaats van angst. In deze bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is het ego en hoe herken ik het?
 • Hoe kunnen we omgaan met het ego en hoe verminderen we zijn kracht?

Wees niet bang voor het ego. Het is op jouw denkgeest aangewezen, en zoals jij het gemaakt hebt door erin te geloven, zo kun je het ook doen verdwijnen door jouw geloof eraan te onttrekken. (T7.VIII.5:1-2)

Bijeenkomst 3: De Heilige Geest, de stem voor liefde

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen. (T8.VIII.8:7-8)

De Heilige Geest is onze innerlijke Leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. De Heilige Geest is de stem die ons inspireert om te kiezen voor liefde en tegelijkertijd te ontsnappen uit de problemen die het kiezen vanuit angst met zich meebrengt. De Heilige Geest is als een goede vriend die ons de weg wijst, maar alleen in die mate waarin we hem toelaten ons te leiden. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart, de stem namens God.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen?
 • Hoe kunnen we de Heilige Geest om hulp vragen?
 • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
 • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. (T6.V.1:1-3)

Bijeenkomst 4: Mijn broeder, mijn verlosser

Je herkent je broeder als jezelf en aldus zie je dat jij heel bent. (W159.2:3)

Waar het ego onze lichamelijke afgescheidenheid van anderen benadrukt, herinnert de Heilige Geest ons aan onze gemeenschappelijke, geestelijke Identiteit. Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden is dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.
(T8.III.4:1-4)

We zijn dus elkaars verlosser uit de gevangenis van het ego-denksysteem. Wanneer we anderen met ‘ogen van liefde’ bezien dan brengt onze vereende denkgeest krachten in werking die een weerspiegeling zijn van de eenheid tussen onszelf en de ander.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam in het vanuit liefde bezien van onze broeders?
 • Wat zijn uitingen van de eenheid tussen onszelf en anderen?
 • Hoe kunnen we omgaan met blokkades die we tussen onszelf en anderen ervaren? 

Bijeenkomst 5: Vergeving, vrij van veroordeling

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

In het contact met onze broeders (en onszelf) staat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg: veroordeling. Als we iets veroordelen dan wijzen we iets af. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, jaloezie etc., duidt erop dat we iets hebben veroordeeld. We hebben dan iemand of iets verantwoordelijk gemaakt voor onze pijn of afkeer. Op dat moment staan we onder leiding van ons ego. We kijken door de bril van het verleden naar de wereld en zien daarin weerspiegelingen van ego in plaats van de werkelijkheid.

Vergeving is de omkering van onze veroordeling. We zien in dat de ander (of iets anders) in wezen onschuldig is. In plaats van onze focus op de vergissingen van een ander te richten, zien wij in dat de keuze om te veroordelen een vergissing was die wij onder leiding van het ego hebben gemaakt. Dit vraagt een overgave aan de stem van de waarheid in ons, de Heilige Geest.

Vergeving kan ons bevrijden van elke vorm van onvrede die we ervaren. We laten het verleden los en belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons hoogste belang is en in dat van anderen. We doorbreken een patroon dat verantwoordelijk is voor al het lijden, in onszelf, onze relaties en onze wereld.

Vragen die we in deze bijeenkomst zullen behandelen zijn:

 • Wat is vergeving en wat brengt het mij?
 • Wat is behulpzaam bij vergeving?
 • Waar verschilt vergeving van berusting?

Les 198. Alleen mijn veroordeling verwondt me.
Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor jezelf hebt vastgesteld kan nu tegen jou worden gebruikt, tot je het als waardeloos, ongewenst en onwerkelijk terzijde legt. Dan houdt illusie op gevolgen te hebben en zullen die welke ze scheen te hebben, ongedaan worden gemaakt. Dan ben je vrij, want vrijheid is jouw geschenk, en nu kun jij het geschenk ontvangen dat je gegeven hebt.
(WdI.198.1:1-6)

Bijeenkomst 6: De wereld en het vinden van geluk

Een cursus in wonderen herinnert ons op vele manieren aan onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van God, in contrast tot het ego-perspectief waarin we onszelf gelijkstellen aan een lichaam in ruimte en tijd. Vereenzelviging met het lichaam en onze omstandigheden gaat gepaard met het geloof dat vrede en geluk in de wereld te vinden zijn. We beseffen dan niet wat onze échte behoefte is:

Behoeften ontstaan alleen wanneer jij jezelf iets ontzegt. Je stemt je handelingen af op de specifieke rangorde van behoeften zoals jij die opstelt. En die hangt op zijn beurt af van jouw beeld van wat jij bent. Het gevoel van God afgescheiden te zijn is het enige gebrek dat je echt dient te corrigeren. Dit gevoel van afscheiding zou nooit zijn ontstaan als jij je waarneming van de waarheid niet had vervormd en jezelf daardoor als behoeftig was gaan zien. (T1.VI.1:8-10, T1.VI.2:1-2)

Vanuit de ervaring van compleetheid die het afstemmen op onze innerlijke Leraar (de Heilige Geest) brengt, kunnen we leren vertrouwen dat in elk moment niets essentieels ontbreekt. Integendeel: door de liefde en vreugde die daarmee gepaard gaat ontdekken we dat wat God voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. We zoeken dan eerst wat de Bijbel noemt ‘Het Koninkrijk van God’, waarna al het andere ons gegeven wordt. We gaan herkennen dat wat we op werelds vlak nodig hebben op het juiste moment op ons pad komt. Ons wordt niet gevraagd om onze behoeften te onderdrukken of iets op te geven wat we waardevol vinden. In de ervaring van onze liefdevolle Oorsprong, ervaren we simpelweg de vervulling die het najagen van geen enkele behoefte ons kan brengen.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Hoe kunnen we volgens de Cursus bijdragen aan een betere wereld?
 • Hoe kunnen we omgaan met ziekte en rampspoed?

Bijeenkomst 7: Speciale en heilige relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Het zijn uitersten; in de praktijk is een relatie niet volledig speciaal of heilig maar is er sprake van een mengvorm. Elke verbinding tussen onszelf en iemand (of iets) anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’. In elke relatie hebben we op elk moment de keuze om onder leiding van het ego of de Heilige Geest te staan.

Met het ego gebruiken we relaties om onze speciale identiteit te handhaven en onze onbewuste schuld op de ander te projecteren, waardoor we die schuld niet meer onder ogen hoeven te zien. Dergelijke speciale relaties zijn gebaseerd op het vervullen van een vermeend gemis en een vals beeld van incompleetheid. We menen die compleetheid te kunnen vinden middels iemand of iets buiten ons.

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het geven vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden de ander zoals die op dat moment is. Onder leiding van de Heilige Geest kunnen we onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. In relatie tot één ander kunnen we onze fundamentele eenheid herkennen en dat heeft tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam bij de transformatie van een speciale relatie naar een heilige relatie?
 • Hoe overkomen we de obstakels die we tegen kunnen komen bij deze transformatie?

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)

Praktische informatie en deelnemen

Wanneer
De workshops vinden plaats op 7 zaterdagmiddagen in 2022 van 13:30 tot 16:30 uur, met een koffie en thee pauze.
Data: 17 september (1), 1 oktober (2), 15 oktober (3), 29 oktober (4), 12 november (5), 26 november (6), 10 december (7).

Waar
Centrum Je bent nu hier in Haarlem.

Groepsgrootte:
Maximaal 16 personen.

Kosten
Deelnemen kost 35 euro per losse workshop. De prijs voor de volledige serie is 210 euro. Overleg over de kosten is altijd mogelijk.

Deelnemen

 • Hieronder kun je workshops uit deze serie selecteren waarin nog ruimte is voor deelname (de tijden en locatie vind je hierboven). Via de knop ‘deelnemen’ kun je de geselecteerde workshops in de winkelmand doen. De beschrijvingen per workshop vind je via de individuele workshoplinks en hierboven. 
 • Indien je aan alle zeven workshops meedoet kun je 35 euro korting op de onderstaande prijs ontvangen door het toepassen van een couponcode ECIWSERIE7 bij het afronden van de bestelling.
 • Na afronding van de bestelling ontvang je een bevestigingsmail met aangehechte factuur. Ontvang je geen reactie? Neem dan telefonisch contact op.
 • Bij je inschrijving en betaling zijn de voorwaarden voor deelname en annulering van toepassing.
Prijs: 35,00

Prijs: 35,00

Prijs: 35,00

Prijs: 35,00

Prijs: 35,00

Prijs: 35,00

Prijs: 35,00