Een cursus in wonderen workshop-serie

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

In deze serie workshops gaan we in op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma ‘Een cursus in wonderen’. Het doel van deze workshops is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip van de Cursus te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. Tussentijds instromen vanaf de eerstvolgende workshop is mogelijk.

De onderwerpen per bijeenkomst zijn als volgt, een nadere beschrijving en praktische informatie vind je daaronder:

 1. Introductie
 2. Het ego, echo uit het verleden
 3. De Heilige Geest, de stem voor liefde
 4. Mijn broeder, mijn verlosser
 5. Vergeving, vrij van veroordeling
 6. Het lichaam en het zoeken naar geluk 
 7. Speciale en heilige relaties

Praktische informatie en deelnemen

Bijeenkomst 1: Introductie

De Cursus is een spiritueel zelfstudieprogramma in boekvorm. Ze heeft tot doel haar cursisten te helpen bij het vinden van innerlijke vrede. Met die vrede ervaren we vanzelf liefde, in haar onvoorwaardelijke betekenis. Dit kunnen we beschouwen als ons natuurlijk erfgoed, ons 'thuis'.

Er is een omslag in denken nodig, van angst naar liefde. Deze omslag en de uiting daarvan noemt de Cursus 'het wonder'. Angst kan alleen worden ervaren wanneer we zonder liefde waarnemen. Daarom inspireert Een cursus in wonderen ons op allerlei manieren om de wereld zonder veroordeling waar te nemen. Hiermee vallen ook onze zelfoordelen weg. Het resultaat? Onbeschrijfelijk geluk. We herkennen de eenheid met elkaar en met God, onze liefdevolle Oorsprong.

Een cursus in wonderen is een zelfstudieprogramma waarmee we meer innerlijke vrede kunnen vinden en onze relaties met anderen liefdevoller kunnen maken. De Cursus is een training van de denkgeest. We maken een omslag in denken die ons weer thuisbrengt in ons liefdevolle hart. Hiertoe kunnen we ons laten inspireren door onze innerlijke Leraar, de Heilige Geest, en laten we ons op angst gebaseerde ego gaandeweg steeds meer los.

De Heilige Geest is de stem namens God, onze liefdevolle oorsprong. Luisterend naar de Heilige Geest en geïnspireerd door de Cursus herkennen we onze fundamentele onschuld en die van anderen. We leren grieven los te laten en bevrijden onszelf daarmee van de obstakels die we voor liefde hebben geplaatst. Dit wonder van vergeving breidt zich door ons uit in alle uitingen van liefde die ze tot gevolg heeft.

Vragen die in deze eerste bijeenkomst aan bod komen zijn:

 • Wat is de globale boodschap van de Cursus?
 • Wat is behulpzaam om te weten bij het starten met de Cursus?

Jij bent thuis in God en droomt van ballingschap, maar je bent volmaakt in staat te ontwaken tot de werkelijkheid. Is het jouw beslissing dat te doen? Je weet uit eigen ervaring dat je tijdens je slaap denkt dat wat je in dromen ziet werkelijkheid is. Maar op het moment dat je ontwaakt besef je dat alles wat in de droom leek te gebeuren, helemaal niet is gebeurd. Je vindt dat niet vreemd, ook al werden terwijl je sliep alle wetten van datgene waartoe je ontwaakt geschonden. Kan het niet zo zijn dat je slechts van de ene in de andere droom bent overgegaan, zonder werkelijk te ontwaken? (T10.I.2:1-6).

Bijeenkomst 2: Het ego, echo uit het verleden

Een cursus in wonderen definieert het ego als het deel van onze denkgeest dat op angst en onwaarheid is gebaseerd. Het ego-denken is de oorzaak van al onze gevoelens van onvrede en alle problemen die we hebben. Het geloof in de werkelijkheid van zonde, schuld en straf ligt aan de basis van het ego. Het ego bestaat niet werkelijk, het is een illusie waarin we geloven. Het verleden is voorbij. We hebben op ieder moment de mogelijkheid om een andere keuze te maken dan wat het ego ons wil doen geloven. De Cursus leert ons om het ego te herkennen en te leren kiezen voor liefde in plaats van angst. In deze bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is het ego?
 • Hoe herken ik het ego?
 • Waar komt het ego vandaan?
 • Hoe kunnen we omgaan met het ego?
 • Wat zijn valkuilen bij het omgaan met het ego?

Wees niet bang voor het ego. Het is op jouw denkgeest aangewezen, en zoals jij het gemaakt hebt door erin te geloven, zo kun je het ook doen verdwijnen door jouw geloof eraan te onttrekken. (T7.VIII.5:1-2)

Bijeenkomst 3: De Heilige Geest, de stem voor liefde

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen. (T8.VIII.8:7-8)

De Heilige Geest is onze innerlijke Leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. De Heilige Geest is de stem die ons inspireert om te kiezen voor liefde en zo te ontsnappen uit de problemen die het kiezen vanuit angst met zich meebrengt. De Heilige Geest is als een goede vriend die ons de weg wijst, maar alleen in die mate waarin we hem toelaten ons te leiden. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart, de stem namens God.  

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen?
 • Hoe kunnen we de Heilige Geest om hulp vragen?
 • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
 • Waarom is het soms lastig om het antwoord van de Heilige Geest te herkennen?
 • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. (T6.V.1:1-3)

Bijeenkomst 4: Mijn broeder, mijn verlosser

Je herkent je broeder als jezelf en aldus zie je dat jij heel bent. (W159.2:3)

Waar het ego onze afgescheidenheid van anderen benadrukt, herinnert de Heilige Geest ons aan onze geestelijke oorsprong. De Cursus leert dat er maar één Zoon van God is, die wij allen samen zijn. Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden is dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.
(T8.III.4:1-4)

We zijn dus elkaars verlosser uit de gevangenis van het ego-denksysteem. Wanneer we anderen met ‘ogen van liefde’ bezien dan zet onze vereende denkgeest krachten in beweging die een weerspiegeling zijn van de eenheid tussen onszelf en onze broeder.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam in het juist bezien van mijn broeders?
 • Wat zijn uitingen van de eenheid tussen onszelf en onze broeders?

Bijeenkomst 5: Vergeving, vrij van veroordeling

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

In het contact met onze broeders (en onszelf) staat slechts één fenomeen onze innerlijke vrede en geluk in de weg: veroordeling. Als we iets veroordelen dan wijzen we iets af. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, jaloezie etc., is een teken dat we iets hebben veroordeeld. We maken iemand of iets verantwoordelijk voor onze pijn of afkeer. We staan op dat moment onder leiding van ons ego. We kijken door de bril van het verleden naar de wereld en zien daarin onze ego-projecties in plaats van de werkelijkheid.

Vergeving is de omkering van onze veroordeling. We zien in dat de ander (of iets anders) in wezen onschuldig is. In plaats van onze focus op de vergissing van een ander te richten, zien wij in dat de keuze om te veroordelen een vergissing was die wij onder leiding van het ego hebben gemaakt. Dit vraagt een overgave aan de stem van de waarheid in ons, de Heilige Geest.

Vergeving bevrijdt ons van elke vorm van onvrede die we ervaren. We laten het verleden los en belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons hoogste belang is en in dat van anderen. We doorbreken een patroon dat verantwoordelijk is voor al het lijden, in onszelf, ons gezin, ons land en onze wereld.

Vragen die we in deze 5e bijeenkomst zullen behandelen zijn:

 • Wat is vergeving en wat brengt het mij?
 • Wat is behulpzaam bij vergeving?
 • Waar verschilt vergeving van acceptatie?

Les 198. Alleen mijn veroordeling verwondt me.
Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor jezelf hebt vastgesteld kan nu tegen jou worden gebruikt, tot je het als waardeloos, ongewenst en onwerkelijk terzijde legt. Dan houdt illusie op gevolgen te hebben en zullen die welke ze scheen te hebben, ongedaan worden gemaakt. Dan ben je vrij, want vrijheid is jouw geschenk, en nu kun jij het geschenk ontvangen dat je gegeven hebt.
(WdI.198.1:1-6)

Bijeenkomst 6: Het lichaam en het zoeken naar geluk

Een cursus in wonderen herinnert ons op vele manieren aan onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van God, in contrast tot het ego-perspectief waarin we onszelf gelijkstellen aan een lichaam in ruimte en tijd. Vereenzelviging met ons lichaam gaat gepaard met het geloof dat vrede en geluk buiten ons te vinden zijn. We beseffen dan niet wat onze échte behoefte is. De Cursus herinnert ons waar geluk en vrede werkelijk te vinden zijn:

Behoeften ontstaan alleen wanneer jij jezelf iets ontzegt. Je stemt je handelingen af op de specifieke rangorde van behoeften zoals jij die opstelt. En die hangt op zijn beurt af van jouw beeld van wat jij bent. Het gevoel van God afgescheiden te zijn is het enige gebrek dat je echt dient te corrigeren. Dit gevoel van afscheiding zou nooit zijn ontstaan als jij je waarneming van de waarheid niet had vervormd en jezelf daardoor als behoeftig was gaan zien. (T1.VI.1:8-10, T1.VI.2:1-2)

Vanuit de ervaring van compleetheid die het afstemmen op de Heilige Geest brengt kunnen we leren vertrouwen dat in elk moment niets essentieels ontbreekt. We zetten dan krachten in werking die ervoor zorgen dat wat we nodig hebben op ons pad komt. Onechte behoeften vallen vanzelf weg. Ons wordt niet gevraagd om onze behoeften te onderdrukken of iets op te geven wat we waardevol vinden. De Cursus inspireert ons wel om het lichaam onder leiding van de Heilige Geest te laten gebruiken als communicatiemiddel om zonder oordeel waar te nemen en te denken, en van daaruit te handelen. Door de liefde en vreugde die daarmee gepaard ontdekken we dat wat God voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. We zoeken dan eerst wat de Bijbel noemt ‘Het Koninkrijk van God’, waarna al het andere ons gegeven wordt. 

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Wat is de functie van het lichaam in het perspectief van de Cursus?
 • Wat is de visie van de Cursus op ziekte?

Bijeenkomst 7: Speciale en heilige relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Het zijn uitersten; in de praktijk is een relatie niet volledig speciaal of heilig maar is er sprake van een mengvorm. Elke verbinding tussen onszelf en iemand (of iets) anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’. In elke relatie hebben we op elk moment de keuze om onder leiding van het ego of de Heilige Geest te staan.

Met het ego gebruiken we relaties om onze speciale identiteit te handhaven en onze onbewuste schuld op de ander te projecteren, waardoor we die schuld niet meer onder ogen hoeven te zien. Dergelijke speciale relaties zijn gebaseerd op het vervullen van een vermeend gemis en een vals beeld van incompleetheid. We menen die compleetheid te kunnen vinden middels iemand of iets buiten ons.

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het geven vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden de ander volledig zoals die is, wat overigens niet betekent dat we alles passief met ons moeten laten gebeuren.

Onder leiding van de Heilige Geest kunnen we onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. In relatie tot één ander kunnen we onze fundamentele eenheid herkennen en dat heeft tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam bij de transformatie van een speciale relatie naar een heilige relatie?
 • Hoe overkomen we de obstakels die we tegen kunnen komen bij deze transformatie?

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)

Praktische informatie en deelnemen

Wanneer
De workshopserie vindt plaats op 7 zaterdagmiddagen in 2022 van 13:30 – 16:30 uur.
Data: 17 september (1), 1 oktober (2), 15 oktober (3), 29 oktober (4), 12 november (5), 26 november (6), 10 december (7).

Waar
Centrum Je bent nu hier in Haarlem.

Kosten
Deelnemen aan de volledige serie van 7 workshops kost 210 euro. Bij tussentijds instromen zijn de kosten 30 euro per te volgen workshop. Overleg over de kosten is altijd mogelijk.

Deelnemen
Via onderstaande knop kun je inschrijven voor de hele serie of voor de workshops die nog plaats gaan vinden. Bij je inschrijving en betaling zijn de voorwaarden voor deelname en annulering van toepassing. Je ontvangt vervolgens een mail met meer informatie. Ontvang je geen reactie? Neem dan telefonisch contact op.