Een cursus in wonderen - ontwaken in liefde

Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde

In de workshopserie ‘Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde’ gaan we dieper in op een aantal kernonderwerpen uit de Cursus. Deze workshops zijn bedoeld voor een ieder die al enigszins bekend is met de Cursus, bijvoorbeeld door het hebben gevolgd van de workshopserie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart. De workshops kunnen als serie maar ook los worden gevolgd. 

De onderwerpen per workshop zijn als volgt, een nadere beschrijving per workshop vind je daaronder:

  1. Ontwaken uit de droom
  2. De droom van speciaalheid
  3. Jezus als leraar
  4. Verdedigingsloosheid
  5. Ziekte en genezing
  6. Relaties bevrijden
  7. Kiezen voor liefde en geluk

1. Ontwaken uit de droom

Een cursus in wonderen beschrijft onder meer de transcedente realiteit achter onze alledaagse beleving, oftewel de metafysica. Wie ben ik? Hoe ben ik in dit aardse leven beland? Betekent de dood het einde van het leven? Een cursus in wonderen geeft antwoorden op dergelijke vragen voor zover die behulpzaam zijn voor ons ontwaken uit aardse dromen van afgescheidenheid, lijden en conflict. In deze workshop gaan we in op deze vragen. De metafysica van Een cursus in wonderen geeft een bedding voor het overige gedachtegoed van de Cursus.

2. De droom van speciaalheid

Vanuit een bepaald gezichtspunt is ieder mens verschillend en uniek. Waar we ons identificeren met datgene waarin we van anderen verschillen, geloven we in ‘speciaalheid’. Zijn we werkelijk ons lichaam, beroep, relaties, rollen en bijzondere verworvenheden? Ons geloof hierin gaat gepaard met het denken in ‘beter’ en ‘meer’. Vergelijkingen en andere oordelen houden ons zelfbeeld acceptabel zolang we voldoen aan onze zelfopgelegde eisen. Deze zienswijze gaat gepaard met spanning, teleurstelling en andere onvrede.

Een cursus in wonderen herinnert ons eraan dat we in ons diepste wezen één zijn. Deze herkenning biedt ons vrijheid van de eisen van het ego. Naarmate we minder waarde toekennen aan wat geen waarde heeft, komt wat werkelijk waarde heeft meer in het zicht. We gaan anderen als gelijkwaardig aan onszelf zien en nemen daarmee afstand van het onafscheidelijke duo superioriteit en inferioriteit. Niets komt de relatie met onszelf en anderen meer ten goede.

‘Speciaalheid is de grote dicteerder van verkeerde beslissingen. Dit is de kolossale illusie van wat jij bent en wat jouw broeder is.’ (T24.I.5:1-2)

3. Jezus als leraar

De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag, en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer, maar één met God. (VvT5.2:1-2)

In Een cursus in wonderen beschrijft Jezus zichzelf als aan ons gelijkwaardig. Buiten de aardse droom van tijd en ruimte staat hij symbool voor de Stem van liefde in ieder van ons, die ons heel specifiek kan leiden. 

Met Een cursus in wonderen onderwijst Jezus ons zijn gedachtegoed. Waar dat nodig is herinterpreteert en corrigeert hij passages uit de Bijbel waarin zijn leer onjuist begrepen en doorgegeven is. Zo reikt hij diegenen die hem op een andere manier hebben gevonden opnieuw de hand. Jezus wijst ons met zijn Cursus de weg naar een wereld zonder daders en slachtoffers. Hij legt uit hoe we de kruisiging, de wederopstanding en tweede komst van Christus op een bekrachtigende manier kunnen interpreteren.

Is hij de Christus? Ja zeker, samen met jou (VvT5.5:1-2)

4. Verdedigingsloosheid

Aanval en verdediging beginnen met gedachten. Wanneer we ons verdedigen bevestigen we dat we worden aangevallen. In werkelijkheid vallen we daarmee onze onkwetsbaarheid aan. Verdediging en 'aanval ter verdediging' lijken veiligheid te bieden maar hoe kan wat gebaseerd is op angst dit bieden? In plaats daarvan kunnen we vertrouwen op onze innerlijke Stem voor liefde. Daarmee volgen we een liefdevol plan dat zich in elk moment ontvouwt in de richting van onze ware gedachten.

Laat geen andere verdedigingen dan je vertrouwen-nú de toekomst leiden en dit leven wordt een betekenisvolle ontmoeting met de waarheid, die alleen door jouw verdedigingen kan worden verborgen. (WdI.135.19:2)

5. Ziekte en genezing

Het lichaam kan alleen jouw bedoeling dienen. Zoals je ernaar kijkt, zo zal het jou toeschijnen. (T19.IV.C.6:3-4)

Wij beleven onszelf, ons lichaam en de wereld zoals wij denken dat zij zijn. Onze geest maakt zijn eigen, persoonlijke versie van de wereld en onze identiteit daarin, vergelijkbaar met een droom. Wanneer wij in de aardse droom onszelf identificeren met onze fysieke vorm dan maken we onze geest ondergeschikt aan het lichaam. Het ontkennen van de kracht van onze geest als oorsprong van de droom kan ons doen belanden in de nachtmerrie van ziekte.

Zolang we in de wetten van de wereld geloven doen we er goed aan te doen wat er volgens deze wetten voor genezing nodig is. Genezing bij de bron komt neer op het ontwaken uit dromen van afgescheidenheid en het herstel van onze identificatie met de geest. In liefdevolle overgave aan de Geest kunnen we ontsnappen aan onze illusies van verdeeldheid en een sleutel vinden voor genezing en geluk.

De wereld gehoorzaamt de wetten waaraan ziekte dienstbaar is, maar genezing werkt los daarvan. Het is onmogelijk dat iemand alleen wordt genezen. In ziekte kan hij niet anders dan op zichzelf en afgescheiden zijn. Maar genezing is zijn eigen beslissing om weer één te zijn, en zijn Zelf te aanvaarden met al Diens delen intact en onaangetast. (WdI.137.3:1-4)

6. Relaties bevrijden

De mate van geluk die we ervaren in een relatie heeft alles te maken met het doel dat we met de relatie hebben. Wanneer we een relatie gebruiken om iets van een ander te krijgen dat we zelf ontberen, dan beperkt dat de liefde die mogelijk is. We vergeten dan dat we al compleet zijn. Illusies van incompleetheid maken een relatie onvrij en brengen verwarring met zich mee in de vorm van verwachtingen en teleurstellingen.

We kunnen relaties benutten om ons te herinneren dat we al compleet zijn. Zo keren we gaandeweg terug naar liefde in zijn onvoorwaardelijke vorm. We nemen verantwoordelijkheid voor onze gevoelens van onvrede en gemis in plaats van de oorzaak van onze onvrede toe te wijzen aan de ander. Alleen dan kunnen we de ander in zijn compleetheid zien en ontdekken dat in de vreugde van het geven, het ontvangen ligt.

Het is onmogelijk je broeders waarde te overschatten. Alleen het ego doet dat, maar het enige dat dit inhoudt is dat het de ander voor zichzelf wil hebben en daarom te gering schat.  (T20.V.3:1-2)

7. Kiezen voor liefde en geluk

Wij maken doorlopend keuzes. We baseren elke keuze op wat we geloven dat geluk is en waar het wel of juist niet te vinden is. Met Een cursus in wonderen kunnen we leren om keuzes te maken die tot werkelijke vervulling leiden. Daartoe kunnen we een beroep doen op de wijsheid van onze Innerlijke leraar (de Heilige Geest / het Hart). Om ons open te kunnen stellen voor deze bron dienen we alle gedachten waarin wij al menen te weten wat ons gelukkig maakt en hoe dat zal worden bereikt, voor een moment op te schorten. In deze workshop gaan we concrete handvaten bespreken om ons te laten leiden door de Stem van Liefde in ons.

Beproevingen zijn niets anders dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakt, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht. (T31.VIII.3:1)