Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

In deze serie workshops gaan we in op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma ‘Een cursus in wonderen’. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. Als serie vormen de workshops één geheel maar ze kunnen ook los gevolgd worden. In elke workshop is ruimte voor vragen.

De onderwerpen per workshop zijn als volgt, een nadere beschrijving per workshop vind je daaronder:

 1. Introductie
 2. Het ego, echo van het verleden
 3. De Heilige Geest, de stem voor liefde
 4. Mijn broeder, mijn verlosser
 5. Vergeving, sleutel tot geluk
 6. De wereld en het vinden van geluk 
 7. Speciale en heilige relaties

NB: Op dit moment is er geen mogelijkheid tot deelname.
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe workshops? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

1. Introductie tot Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen is een spiritueel zelfstudieprogramma in boekvorm. Hij heeft tot doel haar cursisten te helpen bij het vinden van innerlijke vrede. Met die vrede ervaren we vanzelf liefde, in haar onvoorwaardelijke betekenis. Dit kunnen we beschouwen als ons natuurlijk erfgoed, ons 'thuis'.

De Cursus leert ons een omslag te maken, van angst naar liefde. Deze omslag en elke liefdevolle uiting daarvan noemt de Cursus 'het wonder'. Op allerlei manieren inspireert Een cursus in wonderen ons om de wereld zonder veroordeling waar te nemen. Hiermee vallen ook onze zelfoordelen weg. Het resultaat? Onvoorwaardelijke liefde voor anderen en onszelf. We herkennen gaandeweg de eenheid met elkaar en met God, onze liefdevolle oorsprong.

Vragen die in deze workshop aan bod komen zijn:

 • Wat is de achtergrond en de globale boodschap van de Cursus?
 • Wat is behulpzaam om te weten bij het beoefenen van de Cursus?

Het is je vast al opgevallen dat dit een uiterst praktisch cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. Ik zou je niet vragen iets te doen wat jij niet kunt, en het is onmogelijk dat ik iets kan wat jij niet kunt. (ECIW T8.IX.8:1-2)

2. Het ego, echo van het verleden

Een cursus in wonderen definieert het ego als het deel van onze denkgeest dat op angst en onwaarheid is gebaseerd. Het ego-denken is de oorzaak van al onze gevoelens van onvrede en alle problemen die we hebben. Het geloof in zonde, schuld en straf ligt aan de basis van het ego. Het ego bestaat niet werkelijk, het is een illusie waarin we geloven. Het verleden is voorbij. We hebben op ieder moment de mogelijkheid om een andere keuze te maken dan wat het ego ons wil doen geloven. De Cursus leert ons om het ego te herkennen en te leren kiezen voor liefde in plaats van angst. In deze bijeenkomst gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is het ego?
 • Hoe herken ik het ego?
 • Wat is de basis van het ego?
 • Hoe kunnen we omgaan met het ego en wat zijn daarbij de valkuilen?

Wees niet bang voor het ego. Het is op jouw denkgeest aangewezen, en zoals jij het gemaakt hebt door erin te geloven, zo kun je het ook doen verdwijnen door jouw geloof eraan te onttrekken. (T7.VIII.5:1-2)

3. De Heilige Geest, de stem voor liefde

In Een cursus in wonderen is de Heilige Geest onze innerlijke Leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. We kunnen ons laten inspireren om te kiezen voor liefde. Hiermee ontsnappen we tegelijkertijd uit de problemen die het kiezen vanuit angst met zich meebrengt. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart. Hij is als een goede vriend die ons de weg wijst, maar alleen in die mate waarin we hem toelaten ons te inspireren:

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen. (T8.VIII.8:7-8)

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen?
 • Hoe kunnen we de Heilige Geest om hulp vragen?
 • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
 • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. (T6.V.1:1-3)

4. Mijn broeder, mijn verlosser

In Een cursus in wonderen wordt onze medemens aangeduid met 'onze broeder', waarmee wij eenzelfde Oorsprong delen. In welke zin is onze broeder onze verlosser en waarvan?

We kunnen bijvoorbeeld verlost willen worden van de eenzaamheid die het geloven in illusies van afgescheidenheid met zich meebrengt. Of we willen verlost worden van schuldgevoelens, onze beschuldigende gedachten over anderen en van de angst die daar het gevolg van is. Hoe willen we anderen zien en daarmee onszelf?

Een cursus in wonderen geeft een aantal bevrijdende handvaten voor de omgang met onze broeders. Waar we onze broeder nu nog aanstellen als bewaker van de gevangenis van ons ego, kunnen we hem gaan ervaren als onze bevrijder eruit.

Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen in elk contact ervaren dat er grote vreugde schuilt in het behandelen van anderen zoals wijzelf het liefste behandeld willen worden: zonder oordeel.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes uit Een Cursus in wonderen zijn behulpzaam bij een liefdevolle omgang met onze broeders?
 • Hoe kunnen we omgaan met blokkades die we tussen onszelf en anderen ervaren?

Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.
(T8.III.4:1-4)

5. Vergeving, sleutel tot geluk

Een cursus in wonderen leert ons dat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg staat: veroordeling. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, depressie, etc. duidt erop dat we bepaalde feiten mentaal hebben afgewezen. Mogelijk houden we daarbij iets of iemand anders verantwoordelijk voor onze onvrede. De rechtvaardiging van onze gevoelens kan ons voor kortere of langere tijd gevangen houden in een pijnlijke blik op ons verleden en de toekomst.

Als we iets vergeven dan maken we onze veroordeling erover ongedaan. We laten onze weerstand tegen wat in onze ogen niet had mogen gebeuren, los. Onze aanvaarding van de feiten zoals ze zijn geeft een enorme bevrijding. We heffen een blokkade op die we voor de ervaring van onvoorwaardelijk geluk en liefde hadden geplaatst.

Met het loslaten van onze afwijzing laten we ook onze gehechtheid aan het verleden en schuld los. We belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons eigen hoogste belang is én in dat van anderen.  

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

6. De wereld en het vinden van geluk

Een cursus in wonderen verwijst op vele manieren naar onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van Liefde. Dit staat in contrast tot het ego-perspectief, waarin we onszelf identificeren met een lichaam in ruimte en tijd. Vanuit dit beperkte perspectief zoeken we onze compleetheid en geluk waar het niet te vinden is: buiten onszelf.

Het volgen van onze innerlijke Stem voor liefde en waarheid brengt ons de ervaring van grenzeloze vreugde en compleetheid. We zien in dat er in elk moment niets aan ons geluk ontbreekt. We ontdekken dat luisteren naar wat Liefde voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. De illusie dat de vormen van de wereld ons compleetheid kunnen bieden wordt doorzien, waardoor we ons liefdevoller kunnen verhouden tot mensen, dingen en situaties. Wat we op werelds vlak nodig hebben, komt op het juiste moment op ons pad.

​​​​​​​In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Hoe vinden we écht, tijdloos en onvoorwaardelijk geluk?
 • Wat lijkt ons geluk in de weg te staan?

Er woont licht en vreugde en vrede in mij. (WdI.93.t)

7. Speciale en heilige relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Dit zijn uitersten; een relatie bevat in meer of mindere mate speciale elementen. Elke verbinding tussen onszelf en iemand anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’.

In elke relatie hebben we op ieder moment de keuze ons te laten leiden door ons ego of door de stem voor liefde (de Heilige Geest). Vanuit het angstige ego gebruiken we onze menselijke relaties om onszelf compleet te maken met de ander, vanuit een illusie van incompleetheid. Deze illusie veroorzaakt allerlei conflicten en afhankelijkheden die de uiting van liefde in zijn werkelijke, onvoorwaardelijke betekenis belemmeren. 

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het delen vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden de ander zoals die op dat moment is. Onder leiding van de Stem voor liefde kunnen we al onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. Waar we in één relatie ieders compleetheid herkennen, heeft dat tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

 • Welke principes zijn behulpzaam bij de transformatie van een speciale relatie naar een heilige relatie?
 • Hoe overkomen we de obstakels die we tegen kunnen komen bij deze omslag?

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)