Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

In dit online programma gaan we in op kernonderwerpen van ‘Een cursus in wonderen’. Het programma bestaat uit een aantal teksten waarmee je kennis kunt maken met de Cursus of je begrip ervan kunt verdiepen. De teksten bevatten citaten uit de Cursus en toelichtingen erop. De teksten kunnen worden ingezien via de knoppen onder de lesbeschrijvingen hieronder. Als je nieuw bent met de Cursus is het raadzaam om te beginnen bij het begin omdat er een logische opbouw in de teksten zit. Momenteel zijn de delen 1 t/m 7 beschikbaar, de overige delen zullen later worden toegevoegd. Heb je nog vragen? Je kunt contact opnemen of  je vraag stellen tijdens een live of online bijeenkomst.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de beschikbaarheid van nieuwe teksten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief om hiervan te zijner tijd op de hoogte te worden gebracht.

1. Introductie tot Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen is een zelfontwikkelingsprogramma in boekvorm. Hij heeft tot doel haar cursisten te helpen bij het vinden van innerlijke vrede en liefde. Dit kunnen we beschouwen als ons natuurlijk erfgoed, ons 'thuis'.

De Cursus leert ons een omslag te maken, van angst naar liefde. Deze omslag en elke liefdevolle uiting daarvan noemt de Cursus 'het wonder'. Op allerlei manieren inspireert Een cursus in wonderen ons om de wereld zonder veroordeling waar te nemen. Hiermee vallen ook onze zelfoordelen weg. Het resultaat? Onvoorwaardelijke liefde voor anderen en onszelf. 

We gaan in dit deel in op de volgende aspecten van Een cursus in wonderen:

 • Het ontstaan
 • De auteur
 • De boodschap
 • Tips bij het lezen en beoefenen van de Cursus

Het is je vast al opgevallen dat dit een uiterst praktisch cursus is, een die precies bedoelt wat hij zegt. Ik zou je niet vragen iets te doen wat jij niet kunt, en het is onmogelijk dat ik iets kan wat jij niet kunt. (ECIW T8.IX.8:1-2)

2. Het ego, de stem van angst

Een cursus in wonderen definieert het ego als het deel van onze denkgeest dat op angst en onwaarheid is gebaseerd. Het ego-denken is de oorzaak van al onze gevoelens van onvrede en alles wat daaruit voortkomt. Het geloof in zonde, schuld en straf ligt aan de basis van het ego. Het ego bestaat niet werkelijk, het is een illusie waarin we geloven. We hebben op ieder moment de mogelijkheid om een andere keuze te maken dan wat het ego ons wil doen geloven. De Cursus leert ons om het ego te herkennen en te leren kiezen voor liefde in plaats van angst.

In dit deel gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is het ego?
 • Wat is de basis van het ego?
 • Hoe herken ik het ego?
 • Hoe verminder ik de aantrekkingskracht van het ego?
 • Hoe kunnen we omgaan met het ego en wat zijn daarbij de valkuilen?

Wees niet bang voor het ego. Het is op jouw denkgeest aangewezen, en zoals jij het gemaakt hebt door erin te geloven, zo kun je het ook doen verdwijnen door jouw geloof eraan te onttrekken. (T7.VIII.5:1-2)

3. De Heilige Geest, de stem van liefde

In Een cursus in wonderen is de Heilige Geest de aanduiding voor onze innerlijke leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. Deze 'stem voor liefde' kan ons op allerlei manieren inspireren om te kiezen voor liefde. Hiermee ontsnappen we tegelijkertijd uit de problemen die het kiezen vanuit het angstige ego met zich meebrengt. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart.

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen. (T8.VIII.8:7-8)

In dit deel gaan we in op vragen als:

 • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen en hoe doen we dat?
 • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
 • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. (T6.V.1:1-3)

4. Broederschap

In Een cursus in wonderen wordt onze medemens aangeduid met 'onze broeder', waarmee wij eenzelfde Oorsprong delen. Een cursus in wonderen geeft een aantal bevrijdende handvaten voor de omgang met anderen. Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen in ieder contact ervaren dat er grote vreugde schuilt in het behandelen van anderen zoals wijzelf het liefste behandeld willen worden: zonder oordeel. Dit maakt het mogelijk dat we dichter bij elkaar kunnen komen.

In dit deel gaan we in op enkele principes uit Een Cursus in wonderen die behulpzaam zijn bij een liefdevolle omgang met onze medemens, als het gaat om:

 • De verzoening, het besef van onschuld
 • Visie, de herkenning van eenheid
 • Het omgaan met de vergissingen van anderen
 • Je inleven zonder jezelf te verliezen
 • Omgaan met verzoeken van anderen

Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.
(T8.III.4:1-4)

5. Vergeving

Een cursus in wonderen leert ons dat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg staat: veroordeling. We kunnen vormen van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, depressie, etc. herkennen als symptomen die voortkomen uit onze innerlijke afwijzing van bepaalde feiten. Mogelijk houden we daarvoor onszelf, iets of iemand anders verantwoordelijk. Deze zienswijze kan ons voor kortere of langere tijd gevangen houden in een pijnlijke blik op ons verleden en de toekomst.

Als we iets vergeven dan maken we onze veroordeling ongedaan. We laten onze weerstand tegen wat in onze ogen niet had mogen gebeuren, los. Door onze aanvaarding van de feiten zoals ze zijn heffen we een blokkade op die we voor de ervaring van geluk en liefde hadden geplaatst. Hiermee laten we ook onze focus op het verleden en schuld los. We belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons eigen hoogste belang is én in dat van anderen.  

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

6. De wereld en het vinden van geluk

Een cursus in wonderen verwijst op vele manieren naar onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van Liefde. Dit staat in contrast tot het ego-perspectief, waarin we onszelf identificeren met een lichaam in ruimte en tijd. Vanuit dit beperkte perspectief zoeken we onze compleetheid en geluk waar het niet te vinden is: buiten onszelf.

Het volgen van onze innerlijke Stem voor liefde en waarheid brengt ons de ervaring van grenzeloze vreugde en compleetheid. We zien in dat er in elk moment niets aan ons geluk ontbreekt. We ontdekken dat luisteren naar wat Liefde voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. Vanuit een realisatie van compleetheid kunnen we ons in vrijheid verhouden tot mensen, dingen en situaties.​​​​​

Er woont licht en vreugde en vrede in mij. (WdI.93.t)

7. Relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Dit zijn uitersten; een relatie bevat in meer of mindere mate speciale elementen. Elke verbinding tussen onszelf en iemand anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’.

In elke relatie hebben we op ieder moment de keuze ons te laten leiden door ons ego of door de stem voor liefde (de Heilige Geest). Vanuit het angstige ego gebruiken we onze menselijke relaties om onszelf compleet te maken met de ander, vanuit een illusie van incompleetheid. Deze illusie veroorzaakt allerlei conflicten en afhankelijkheden die de uiting van liefde in zijn werkelijke, onvoorwaardelijke betekenis belemmeren.

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het delen vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden anderen zoals ze nu zijn. Onder leiding van de Stem voor liefde kunnen we al onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. Waar we in één relatie eenheid herkennen, heeft dat tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In dit deel gaan we in op vragen en onderwerpen als:

 • Wat is een speciale relatie?
 • Wat is een heilige relatie?
 • Seksualiteit en relaties
 • De overgang van speciale naar heilige relaties

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)

8. Metafysica van Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen beschrijft onder meer de transcendente realiteit achter onze alledaagse beleving, oftewel de metafysica. Wie ben ik? Hoe ben ik in dit aardse leven beland? Betekent de dood het einde van het leven? Een cursus in wonderen geeft antwoorden op dergelijke vragen voor zover die behulpzaam zijn voor ons ontwaken uit aardse dromen van afgescheidenheid, lijden en conflict. In dit deel gaan we in op deze vragen. De metafysica van Een cursus in wonderen geeft een stevigere bedding voor het overige gedachtegoed van de Cursus.

9. Speciaalheid

Vanuit een bepaald gezichtspunt is ieder mens verschillend en uniek. Waar we ons identificeren met datgene waarin we van anderen verschillen, geloven we in onze ‘speciaalheid’. Zijn we werkelijk ons lichaam, beroep, relaties, rollen en bijzondere verworvenheden? Ons geloof hierin gaat gepaard met het denken in ‘beter’ en ‘meer’. Vergelijkingen en andere oordelen houden ons zelfbeeld acceptabel, zolang we voldoen aan onze zelfopgelegde eisen. Deze zienswijze kan gepaard gaan met spanning, teleurstelling en andere onvrede.

Een cursus in wonderen herinnert ons eraan dat we in ons diepste wezen één zijn. Deze herkenning biedt ons vrijheid van de eisen van ons ego. We gaan anderen als gelijkwaardig aan onszelf zien en nemen daarmee afstand van het onafscheidelijke duo superioriteit en inferioriteit.

‘Speciaalheid is de grote dicteerder van verkeerde beslissingen.’ (T24.I.5:1)

10. De auteur van de Cursus

Helen Schucman ontving de tekst van Een cursus in wonderen door het 'horen' van een innerlijke stem. Gaandeweg wordt bij het lezen van de Cursus duidelijk dat deze stem hier en daar terugblikt op het leven van Jezus. Waar Jezus eerder vooral werd gezien als de enige Zoon van God, legt hij in de Cursus uit dat wij allen die Zoon in wezen zijn. Met Een cursus in wonderen onderwijst Jezus het christelijke gedachtengoed in zijn eigen woorden. Waar dat nodig is herinterpreteert hij christelijke begrippen en corrigeert hij passages uit de Bijbel om zijn leer te verduidelijken. Zo reikt hij ook diegenen die hem op een andere manier hebben gevonden opnieuw de hand.

Een cursus in wonderen wijst de weg naar een innerlijke en uiterlijke wereld zonder daders en slachtoffers. In deze les gaan we onder meer in op de vraag hoe we de kruisiging, de wederopstanding en tweede komst van Christus op een bekrachtigende manier kunnen bezien.

De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag, en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer, maar één met God. (VvT5.2:1-2)

Is hij de Christus? Ja zeker, samen met jou (VvT5.5:1-2) 

11. Verdedigingsloosheid

Aanval en verdediging beginnen met gedachten. Wanneer we ons verdedigen bevestigen we dat we worden aangevallen. In werkelijkheid vallen we daarmee onze onkwetsbaarheid aan. Verdediging en 'aanval ter verdediging' lijken veiligheid te bieden maar hoe kan wat gebaseerd is op angst dit bieden? In plaats daarvan kunnen we vertrouwen op onze innerlijke Stem voor liefde. Daarmee volgen we een liefdevol plan dat zich in elk moment ontvouwt in de richting van onze ware gedachten.

Laat geen andere verdedigingen dan je vertrouwen-nú de toekomst leiden en dit leven wordt een betekenisvolle ontmoeting met de waarheid, die alleen door jouw verdedigingen kan worden verborgen. (WdI.135.19:2)

12. Ziekte en genezing

Een cursus in wonderen biedt een andere visie op ziekte en genezing dan we gewend zijn vanuit de medische benadering. De cursus stelt dat onze gevoelsmatige en lichamelijke ervaring het gevolg is van onze geestelijke toestand. Op dit punt kunnen we mogelijk op weerstand stuiten, zeker als we ziek zijn of zijn geweest en we ons daar compleet machteloos in hebben gevoeld. Elke erkenning van eigenmachtigheid hierin zou ons het idee kunnen geven dat we zelf schuldig zijn aan onze ziekte.

Het geloof in de werkelijkheid van schuld is de wortel van alle vormen van verdeeldheid, conflict en geweld in de wereld en in ons eigen lichaam. Elke vorm van onvrede (zoals boosheid, verdriet, angst) duidt op het geloof in veroordeling en schuld.

Het geloof in schuld kan op allerlei, vaak onbewuste manieren een destructieve uitwerking op ons hebben en kan zelfs tot ziekte leiden. Een cursus in wonderen helpt ons vrij te worden van onze illusionaire schuld en daarmee van de oorzaak van ziekte. Op deze manier werken we op een fundamenteel niveau aan zowel uiterlijke als innerlijke harmonie, voor onszelf en anderen.